Naturreservat Lunden

Adress: Drevs gamla kyrka, 360 42 Braås Visa karta

Adress: Drevs gamla kyrka, 360 42 Braås

Naturreservat med både ett rikt fågelliv och kulturlämningar.

Fågellivet i Lundens naturreservat är rikt, på grund av dess läge vid vattnet och den stora tillgången av insekter som fåglarna äter. När det gäller träd så består skogarna här av gamla ädellövträd och andra lövträd. Här hittar du hagar, ängar och myrar, och dessutom gravar från bronsåldern.

Lunden har varit naturreservat sedan 2011. Om du är intresserad av lövskog, är detta ett reservat för dig. Här finns nämligen grova lindar, almar, askar, aspar och till och med 300-åriga ekar. Här har marken odlats länge och därför finns det spår av bete och slåtter. Några exempel på spår av människor i området är grunderna av ett par gamla torp, en bro över Mörrumsån och även gravar från bronsåldern. Eftersom det finns många gamla träd i området trivs både insekter och lavar, och här finns även en hel del fåglar som exempelvis nötkråka, göktyta, mindre hackspett, gröngöling, orre, sångsvan, kricka, trana, forsärla, rördrom, vattenrall och lärkfalk. Det finns alltså både fåglar som trivs i skog och i vatten här, eftersom reservatet ligger vid sjön Drevsjön. Vissa av fåglarna håller sig mest i vassen så ibland hörs de mer än vad de syns. Smålands landskapsdjur, uttern, finns också i området. När det gäller insekter och lavar så finns arterna kardinalfärgad rödrock, ekbrunbagge, puderfläck, liten sönderfallslav, blekticka och lindskål i området. På våren finns här massor av vitsippor. Om du är intresserad av växter så är slåtterängarna fulla av blommor, som till exempel slåttergubbe, svinrot, jungfrulin, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, knägräs, stagg och backnejlika.

Visa mer

Om denna aktivitet