Naturreservat Kronoberg

Visa karta

När man färdas från Växjö mot Kronoberg kommer man till ett vårdat gravfält med cirka 75 gravar från yngre järnåldern på vänster sida om vägen. Här finns också ett stort gravröse från bronsåldern.

Från gravfältet och ner mot de odlade markerna på Kronobergs Kungsgård sträcker sig en äldre blandskog som domineras av barrträd. Detta område inklusive de grova ekar och bokar som växer i kanten mot åkermarken utgör naturreservatet Kronoberg. I den centrala delen av reservatet skall skogens orördhet leda till allt större naturskogskvaliteter, medan syftet med skötseln av markerna närmast vägen från gravfältet och norrut och längs med åkerkanter skall vara att se till att de stora lövträden och tallarna kan utvecklas.

Show more

Om denna aktivitet