Naturreservat Kronoberg

Adress: Kronoberg Naturreservat, 352 63 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Kronoberg Naturreservat, 352 63 VÄXJÖ

Naturreservatet Kronoberg innehåller många gravfält.

När man färdas från Växjö mot Kronoberg kommer man till ett vårdat gravfält med cirka 75 gravar från yngre järnåldern på vänster sida om vägen. Här finns också ett stort gravröse från bronsåldern.

Från gravfältet och ner mot de odlade markerna på Kronobergs Kungsgård sträcker sig en äldre blandskog som domineras av barrträd. Detta område inklusive de grova ekar och bokar som växer i kanten mot åkermarken utgör naturreservatet Kronoberg. I den centrala delen av reservatet skall skogens orördhet leda till allt större naturskogskvaliteter, medan syftet med skötseln av markerna närmast vägen från gravfältet och norrut och längs med åkerkanter skall vara att se till att de stora lövträden och tallarna kan utvecklas. Det finns även mycket fåglar i reservatet, som till exempel gröngöling, järnsparv, stenknäck, skogsduva, sommargylling, lundsångare och mindre flugsnappare.

Visa mer

Om denna aktivitet