Naturreservat Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog

Adress: Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog Naturreserervat, 355 92 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog Naturreserervat, 355 92 VÄXJÖ

Naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö bökeskog är ett 65 ha stort område bestående främst av bokskog, betesmarker och ängsmarksrester. Bökeskogen utmärker sig genom sina vackra bokskogsmiljöer med en riklig förekomst av gamla träd.

Dendrokronologiska undersökningar i Bökeskogen har visat på trädåldrar upp till 200 år. På de gamla bokarna växer bl.a. en mycket skyddsvärd kryptogamflora (mossor och lavar) med ett stort antal hotade arter.
Förutom bokskogar finns vackra hagar med björkar och enebuskar liksom rester av ängsmarker med en skyddsvärd flora. Reservatet gränsar till de båda sjöarna Hinnasjön och Lövsjön. I området finns också ett antal kulturlämningar, t.ex. odlingsrösen och backstugelämningar.

Visa mer

Om denna aktivitet